SLOVENŠČINA – TEME ZA ZAKLJUČNI IZPIT

KNJIŽEVNOST (ustni del zaključnega izpita)

1. Slovensko ljudsko pripovedništvo (ljudska besedna umetnost: starost, anonimnost, variante, značilnosti, ob pripovedki Peter Klepec)

2. Ljudska pripovedka Peter Klepec (osrednja motiva, glavna književna oseba, zgodovinska snovna podlaga, slog ljudskega pripovedništva)

3. Slovensko ljudsko pripovedništvo in odmev v književnosti (ob ljudski pripovedki Peter Klepec in Levstikovi umetni pripovedki Martin Krpan)

4. Fran Levstik, Martin Krpan (navezava na literarni program, umetna pripovedka, sporočilo povesti)

5. Slovensko ljudsko pesništvo (ljudska besedna umetnost: starost, anonimnost, variante, značilnosti, ob ljudski pesmi Zeleni Jurij)

6. Ljudska pesem Zeleni Jurij (slovensko ljudsko pesništvo, značilnosti, obredna pesem, razpoloženje, jezik in slog)

7. Slovensko ljudsko pesništvo in odmev v književnosti (ob ljudski pesmi Zeleni Jurij in Murnovi pesmi Pomladna romanca)

8. Josip Murn, Pomladna romanca (kmečka pesem, Jurij v Murnovi pesmi in ljudski pesmi, zgodba o sv. Juriju)

9. Ljubezen v slovenskem pesništvu (ob Kettejevi pesmi Na trgu in Menartovi pesmi Nežnost v mraku)

10. Dragotin Kette, Na trgu (ljubezenska pesem, podoknica ali serenada, impresionizem, svobodni verz)

11. Janez Menart, Nežnost v mraku (ljubezenska pesem, obojestranska ljubezen, preprosta pesniška govorica)

12. Ljubezen v slovenskem pripovedništvu (ob Jurčičevi povesti Sosedov sin in Tavčarjevi povesti Cvetje v jeseni)

13. Josip Jurčič, Sosedov sin (zgodba o prepovedani ljubezni, osebe, posredna oznaka, realistične in romantične značilnosti)

14. Ivan Tavčar, Cvetje v jeseni (okvirna in vložena zgodba, osebe, ljubezen, romantične in realistične prvine)

15. Domovinska tematika v slovenskem pesništvu (ob Župančičevi pesmi Z vlakom in Pavčkovi pesmi Take dežele ni)

16. Oton Župančič, Z vlakom (domovinska pesem, dogajanje, pesniški subjekt, pesniški jezik, sporočilo)

17. Tone Pavček, Take dežele ni (domovinska pesem, nasprotje med svetlim in temnim, pesniški jezik, sporočilo)

18. Domovinska tematika v slovenskem pripovedništvu (ob Kranjčevi noveli Režonja na svojem in Bevkovem romanu Kaplan Martin Čedermac)

19. Miško Kranjec, Režonja na svojem (družbeno-zgodovinsko ozadje, glavna oseba, oznaka »mali« človek, ideji)

20. France Bevk, Kaplan Martin Čedermac (družbeno-zgodovinsko ozadje, nasprotje med večinskim in manjšinskim narodom, temeljna človekova in narodova pravica, ideje)

21. Drugačnost v slovenskem pesništvu (ob Minattijevi pesmi Nekoga moraš imeti rad in pesmi Milčinskega N. N. in črna pega čez oči)

22. Ivan Minatti, Nekoga moraš imeti rad (prepletanje teme ljubezni s temo narave, zaimek nekdo, sporočilo)

23. Frane Milčinski, N. N. in črna pega čez oči (ozadje nastanka pesmi, zaznamovanost, ponovitve, pesnikova prošnja)

24. Drugačnost v slovenskem pripovedništvu (ob Jenko noveli Tilka in zgodbi Milčinskega Butalski gasilci)

25. Simon Jenko, Tilka (novela, glavna oseba, posredna označitev, zaznamovanost, humor)

26. Fran Milčinski, Butalski gasilci (Butalci, posredna in neposredna oznaka, humor, karikatura)

27. Primož Trubar, O zidavi cerkva (reformacija, protestantizem, značilnosti, predstavniki; protestantska miselnost v pridigi, značilnosti Trubarjevega jezika)

28. A. T. Linhart, Ta veseli dan ali Matiček se ženi (razsvetljenstvo, značilnosti, predstavniki; razsvetljenska miselnost v drami, vrste komičnosti)

29. France Prešeren, Krst pri Savici ¦ Uvod (romantika, značilnosti, zunanja zgradba, glavni dogodki Uvoda, Črtomir)

30. Janko Kersnik, V zemljiški knjigi (realizem, značilnosti, okvirna in vložena zgodba, resnični dogodki, razumsko dojemanje življenja)

31. Ivan Cankar, Kostanj posebne sorte (moderna, značilnosti, črtica, osrednji dogodek, subjektivnost, simboličnost, sporočilo)

32. Srečko Kosovel, Ekstaza smrti (ekspresionizem, značilnosti, konec zahodnoevropskega kapitalističnega reda, krik po rešitvi, temelj nove       civilizacije, jezikovne značilnosti)

33. Prežihov Voranc, Samorastniki (socialni realizem, značilnosti, novela, glavna junakinja in skupnost, oznaka »mali« človek)

34. K. D. Kajuh, Bosa pojdiva, dekle, obsorej (književnost v 2. svetovni vojni, značilnosti, osebna, intimna ljubezen in trpljenje naroda, nasprotje)

35. Tone Pavček, Pesem o zvezdah (sodobna književnost, značilnosti, zvezda kot simbol, dvojnost človekovega življenja)

DOMAČE BRANJE (ustni del zaključnega izpita)

Preberete eno od naštetih knjig in se o njej pogovorite na izpitu. Dobro morate poznati vsebino, razmislite pa tudi o kraju in času dogajanja, oznaki oseb, problemu in sporočilu. Razmislite tudi o tem, ali je besedilo še danes aktualno ali ne.

  • Catozzella: Nikoli ne reci, da te je strah
  • Sokolov: V napačni zgodbi
  • Frey: Svet za rešetkami
  • Alexie: Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom
  • Jonsberg: Moje življenje kot abeceda

JEZIK IN SPORAZUMEVANJE (pisni del zaključnega izpita)

1. Socialne zvrsti slovenskega jezika: knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik, narečja in interesne govorice.

2. Sporazumevanje: jezikovno in nejezikovno, sporočevalec, naslovnik, kraj, čas, prenosnik.

3. Vrste besedil: umetnostno in neumetnostno, govorjeno in zapisano, subjektivno in objektivno, zasebno in javno, uradno in      neuradno, enogovorno in dvogovorno, praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno, publicistično, obveščevalno,  pripovedovalno, razlagalno, utemeljevalno besedilo.

4. Glasoslovje: črka, glas; samoglasniki, soglasniki; deljenje besed.

5. Besedoslovje: sopomenke, protipomenke, nadpomenke, podpomenke; besedna družina; prvotni in preneseni pomen,     slogovno nezaznamovane in zaznamovane besede, stalne besedne zveze.

6. Oblikoslovje: besedne vrste.

7. Skladnja: stavek, stavčni členi, poved, priredja, podredja.

8. Pravopis: zapisovanje glasov, deljenje besed, raba velike in male začetnice, uporaba ločil, pisanje skupaj in narazen, kratice in     okrajšave, pisanje prevzetih besed.

9. Besedilne vrste: uradno in zasebno pismo, prošnja, prijava, zahvala, opravičilo, vabilo, življenjepis, poročilo, pritožba,     pooblastilo.

Literatura:

Mateja Gomboc: Besede 1, 2, 3 (učbeniki in delovni zvezki)
Jana Kvas: Mlada obzorja 1, 2, 3 (učbeniki)