KRITERIJI  OCENJEVANJA
Dijakovo znanje se pri slovenščini preverja in ocenjuje po veljavnem Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

Skupna ocena pri slovenščini je sestavljena iz:

  • šolske naloge (v vsakem ocenjevalnem obdobju ena) in/ali
  • kontrolne naloge in/ali
  • ustne ocene (dijak pridobi vsaj dve ustni oceni v enem šolskem letu, razen v 3. letniku SPI, ker imajo pouk samo en semester) in/ali
  • govornega nastopa in/ali
  • dodatne dejavnosti (haiku, proslava, glasilo …).

Vsak vsebinski sklop mora biti ocenjen s pozitivno oceno.

Vsi pisni izdelki se ocenjujejo po enotnem kriteriju za vse programe in razrede, in sicer:

% Ocena
0–49 nezadostno (1)
50–62 zadostno (2)
63–75 dobro (3)
76–88 prav dobro (4)
89–100 odlično (5)

Dijak mora k uram slovenščine redno prinašati urejen zvezek, ustrezen učbenik ter delovni zvezek.

DODATNE DEJAVNOSTI

Dijaku, ki dobi priznanje ali nagrado na tekmovanjih in natečajih iz slovenščine, se v redovalnico vpiše ena odlična ocena.

IZPITI

Vsi izpiti iz slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela. Oba dela izpita sta za vse dijake obvezna. Če se dijak kateregakoli dela izpita ne udeleži, ni ocenjen. Skupna ocena izpita iz slovenščine je sestavljena iz obeh ocen. Pisni del se ocenjuje po zgoraj navedenem kriteriju.